dimecres, 1 de maig de 2013

El Síndic agraeix la tasca de les persones i organitzacions civils en atenció a les necessitats de les persones desnonades


El dijous 21 de març de 2013, en el Ple Municipal, com a Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, vaig presentar l’informe de les actuacions de l’any 2012.
Durant l’any 2012 vaig realitzar 188 atencions, de les quals 38 van ser queixes, de les quals en vaig tramitar 25 a l’Ajuntament per ser matèria de la seva competència; les altres queixes van ser derivades a altres Síndics o Defensors.
A més a més es van gestionar 18 queixes de l’any anterior que van quedar en tràmit. Del total de queixes gestionades se’n van resoldre el 77%, de les quals he plantejat 7 recordatoris, 19 recomanacions i 8 suggeriments.
Vaig obrir tres expedients d’ofici relacionats amb la mobilitat i amb les sancions de trànsit. Amb propostes adreçades a una adequada senyalització de la via pública i la correcció de l’ordenança de trànsit.
De les atencions globals realitzades, queixes i consultes, es destaca l’àmbit municipal de Serveis a les Persones que abasta un 33,5% de les atencions, motivat per la necessitat de millorar l’atenció especialment de serveis socials, davant les dificultats en què es troba la ciutadania. En canvi la resta d’àmbits, Administració General, hi ha hagut un 24,5% de les atencions i Ordenació del Territori i la Via Pública oscil·len al voltant del 21% cadascuna.
A l’informe  presento una descripció gràfica del procés de tramitació d’una queixa, pet tal que a la ciutadania li siguin més entenedores les diferents fases que conformen la tramitació i les diferents alternatives de finalització.
Un dels temes recurrents de la meva actuació referit al discurs de presentació davant el Ple Municipal ha estat les diverses recomanacions relacionades en el procediment sancionador en matèria de trànsit, destacar la importància de la prova per tal d’acreditar la comissió de la infracció, i el fet que moltes vegades aquesta activitat probatòria es sustenta només en la presumpció legal de veracitat de les declaracions contingudes en les denúncies, sense desplegar una activitat probatòria i incriminatòria raonablement suficient. Per tant, tal i com vaig dir, “cal tenir present que en un procediment, l’instructor és la peça clau perquè es compleixin totes les garanties dels drets de la ciutadania, per tant, és ell el que ha de vetllar i requerir que en els informes de ratificació dels agents es contemplin els fets amb més detall, considerant les proves aportades i aplicar-les, i així es pugui motivar millor la resolució.”
També he recordat el suggeriment que vaig fer constar en un expedient d’ofici en el sentit de la inclusió en el peu dels recursos de la possibilitat que tenen els ciutadans d’acudir al Síndic municipal de Greuges una vegada esgotada la via administrativa; en conseqüència, davant la situació actual de la pujada de taxes exigeix una consideració especial d’aquesta possibilitat, perquè les queixes que es formulin al Síndic de Greuges són gratuïtes.
Per concloure vaig fer menció a la situació que pateixen moltes famílies que han perdut l’habitatge i el lloc de treball, agraint la tasca de moltes persones i organitzacions civils per la seva solidaritat que han atès de forma altruista les necessitats bàsiques d’aquests ciutadans.
El detall de les actuacions està disponible a la pàgina web www.sindicatura.viladecans.cat a l’apartat d’“Informes anuals”.
Vicenç Mazon