dilluns, 10 de novembre de 2014

Obres a Can Modolell


Can Modolell és sens dubte l’edifici més estimat i conegut de la nostre ciutat. Desgraciadament l’atenció que hem prestat fins ara  a aquest edifici, igual que ens passa en altres facetes de la vida,   no guarda proporció amb l’estimació que li  tenim.

La Torre Modolell  que coneixem avui és fruit de la  transformació feta per l’arquitecte  Josep Azemar d’una casa pagesa amb torre de guaita  de l’època baix-medieval, per a convertir-la en palau modernista. Va ser adquirida  en un llarg procés  per l’Ajuntament  als marmessors de la herència  Magdalena Modolell. Des de l’11 juny del 1955 és propietat de l’Ajuntament de Viladecans 

Avui ens trobem que el pas de temps i l’antiguitat de l’edifici fan més  que necessari dur a terme tot un seguit d’actuacions de reconeixement, diagnosi, sanejament, consolidació i finalment  de restauració de Can Modolell.

Per tal de detectar els possibles graus d’afectacions s’ha efectuat  el reconeixement dels sostres, de les bigues de fusta, de l’estructura de perfils metàl·lics i s’ha fet anàlisi del tipus de ferro de les biguetes. Posteriorment s’han realitzat dos tipus diferents d’estintolament en funció  del grau d’utilització dels espais: un de vertical, amb puntals, en zones sense ús o no ocupades, i un segon d’horitzontal,  consistent en la col·locació de bigues metàl·liques sota els sostres que escurcen la llum de les biguetes i, per tant, milloren el seu comportament estructural i alhora permet la utilització dels espais inferiors, mantenint l’ús actual. 

Paral·lelament s’ha dut a terme la instal·lació d’un sistema actiu inal·làmbric per evitar la humitat, causa de nombrosos problemes estructurals; i prevenir noves humitats i deteriorament a les façanes. Aquest és un pas previ que permet l’assecatge intern del mur de façana.  

En dates properes veureu que Can Modolell queda cobert per una bastida. Aquesta estructura  ens permetrà actuar sobre el conjunt dels forjats, neteja de revestiment de pedra, la substitució dels elements de ceràmica vidriada deteriorats pel pas de temps. Es retirarà el morter continu i es canviarà per morter de calç. Finalment es  procedirà al pintat de les façanes en espera a les  futures inversions de millora i rehabilitació de l’interior de la casa.

Encarni Garcia